Regulamin wypożyczalni

Regulamin dla osób wypożyczających sprzęt

 1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
 2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 3. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać lub posiadać kamizelkę ratunkową
 4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu
 5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość i stan pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody wywołane siłami natury.
 4. Wcześniejsze/inne, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.
 5. Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów, jakie te osoby poniosły. W przypadku, gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
 7. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką. Etykieta wodniacka sprowadza się do kulturalnego zachowania załóg na wodzie i na biwaku oraz wobec wędkarzy i innych użytkowników szlaków wodnych, dbałości o sprzęt oraz przestrzegania ceremoniału wodniackiego.
 8. Zabrania się przybijania kajakami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (wały ochronne-przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi), skakania z kajaków do wody, wchodzenia do kajaków znajdujących się na brzegu. Uderzania kajakiem w kajak (taranowanie), niszczenie brzegów, zaśmiecanie wody i otaczającej przyrody, a także zabrania się korzystania z otwartego ognia i palenia papierosów.
 9. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być czysty i w stanie nadającym się do natychmiastowego wypożyczenia.
 10. Każdy wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wioseł, kamizelek lub kajaka zamawiający ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości wartości wypożyczonego sprzętu.
 11. Wpłata rezerwacyjna wynosi 30% planowanych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni wpłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 12. Opłaty za wypożyczany sprzęt pobierane są z góry za cały okres w dniu wypożyczenia.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki panujące na rzece podczas spływu (wywrotki czy zatopienie sprzętu lub bagażu).
 14. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

 

Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.