KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – Wiosło Spływy Kajakowe informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wiosło Spływy Kajakowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji wynajmu Pani/Panu sprzętu kajakowego lub organizacji dla Pani/Pana spływu kajakowego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług Wiosło Spływy kajakowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia umowy w celach: – finansowo-księgowych, na podstawie art.6 ust. 1 pkt. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6  1 pkt. f, RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Wiosło Spływy kajakowe, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym   – prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6  ust.1 pkt. f, RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Wiosło Spływy Kajakowe.
 5. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Wiosło Spływy kajakowe Pani/Pana danych osobowych, można się kontaktować w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@wioslosplywy.pl w temacie wpisując RODO;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wiosło Spływy Kajakowe, ul. Bukowa 27, 84-252 Orle
 3. telefonicznie: +48 697611797